روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

۱. کارشناسان خدمات پس از فروش روناتا ایرادات مطرح شده را بررسی میکنند .

۲. علت مرجوعی کالا توسط کارشناسان بررسی و مطابق با شرایط و قوانین تایید یا رد می شود.

۳. پس از بررسی موارد مطرح شده در صورت تایید ایراد کالا ، وجه به حساب شما مرجوع میشود.